ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

457 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 240

  • Tổng 1.080.495

Phát huy vai trò của Chi đoàn Đoàn Trường Chính trị tỉnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Đảng ta ngay từ khi mới thành lập và trong quá trình lãnh đạo cách mạng luôn quan tâm đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng khẳng định “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”(1). Vì vậy, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng là tập trung làm sáng tỏ và sâu sắc bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định tính tất yếu của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu sai trái, thù địch. 

Nhận thức được vai trò quan trọng đó, thời gian qua Chi đoàn Trường Chính trị đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn nhằm xây dựng niềm tin khoa học cho thanh niên, giúp đoàn viên, thanh niên “vững tư tưởng, chuẩn nhận thức” từ đó có những hành động đúng đắn trong học tập, lao động, trong cuộc sống và tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: thông qua sinh hoạt chi đoàn, các đoàn viên được thông tin các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước gắn với đoàn viên, thanh niên; viết bài đăng trang thông tin của trường; viết bài hội tháo cấp khoa, cấp trường, bài đăng trên các báo, tạo chí. Một số đoàn viên tham gia câu lạc bộ lý luận trẻ cấp tỉnh và câu lạc bộ lý luận trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh nhằm mục đích trao đổi về lý luận, chính trị đối với các cán bộ đoàn trong tỉnh. Đặc biệt là đoàn viên được làm việc nghiên cứu dưới mái trường Đảng, nhiệm vụ chính là giảng dạy lý luận chính trị, do đó, các đoàn viên đã lồng ghép các quan điểm của Đảng vào trong bài giảng nhằm bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng đến các học viên, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng tư tưởng trong các bài giảng của mình.

 

 

Giảng viên giảng dạy chuyên đề công tác tư tưởng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung


Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy được trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần chú ý đến những giải pháp cơ bản như sau:
Thứ nhất, tích cực tuyên truyền cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên về những nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” thông qua những bài viết, bài nói chuyện, thông tin chuyên đề về Nghị quyết.
Chi đoàn cần cần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt gắn với đặc điểm công việc của các đoàn viên ở mỗi khoa, phòng giúp để đoàn viên hiểu đúng, hiểu đủ tinh thần của nghị quyết và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Thứ hai, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ hết sức khó khăn vì “địch đứng trong bóng tối, ta đứng ngoài ánh sáng; địch có năm bảy kẻ thù với nhiều âm mưu, thủ đoạn, được sự hậu thuẫn của tài chính, khoa học - kỹ thuật còn ta vẫn chỉ là một nước đang phát triển”(2). Do đó, để phát huy được vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, trước hết, cần tăng cường giáo dục cho thanh niên những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để đoàn viên vững tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, cần tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ năng cho thanh niên về việc nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng bởi đây là môi trường chống phá chính của các thế lực hiện nay.
Thứ ba, có cơ chế, chính sách trong việc huy động đoàn viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ rất khó khăn nhưng nhìn chung những điều kiện đảm bảo cho như đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật để phục vụ cho việc tuyên truyền, phát hiện, xử lý các thông tin xuyên tạc, sai trái còn nhiều khó khăn, hạn chế.
Thứ tư, chi đoàn cần định hướng tư tưởng chính trị cho đoàn viên. Hiện nay, phần lớn thanh niên đều sử dụng Internet và mạng xã hội nên dễ dàng tiếp xúc với những thông tin trái chiều, có nội dung chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Cần chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên; từ đó có những biện pháp, cách thức định hướng tư tưởng chính trị cho đoàn viên chi đoàn;
Thứ năm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, mỗi đoàn viên cần ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để phát triển tư duy lý luận của mình. Việc trang bị cho mình những kiến thức lý luận chính trị cũng là một cách thức hữu hiệu để tăng cường khả năng “miễn dịch” trước sự lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch; góp phần tích cực vào việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng hiện nay, đồng thời làm tốt công tác chuyên môn mà xã hội giao phó.
Như vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, và toàn quân, trong đó có vai trò của đoàn viên là giảng viên Trường Chính trị. Đây tuy là nhiệm vụ rất khó khăn, nhiều thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và bằng lý tưởng, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của mình, nhiệm vụ này sẽ tiếp tục dành được những thắng lợi to lớn.
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.127.
(2) Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (2019), Bảo vệ và phát triển tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.21-22.
Giảng viên: Ths Trần Thị Thuỳ Linh
Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Quảng Bình
 

Các tin khác