Bài viết tạm thời không có.
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

485 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 1865

  • Tổng 3.375.299

TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC CHO THANH NIÊN QUẢNG BÌNH GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Có thể ví thế giới quan như một “thấu kính”, qua đó con người nhìn nhận thế giới xung quanh vậy nếu có thế giới quan đúng đắn sẽ xác lập nhân sinh quan tích cực. Hiện nay, thanh niên Quảng Bình có hơn 195.000 người, số thanh niên sinh hoạt trong các tổ chức Đoàn, Hội là 128.000 người. Đây chính là một trong những lực lượng  xung kích, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cực đoan, thiếu thiện chí nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay. Để phát huy hơn nữa những phẩm chất tốt đẹp, nâng cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội, việc tăng cường giáo dục bồi dưỡng một thế giới quan thực sự khoa học cho thanh niên tỉnh nhà là việc làm hết sức cần thiết.

          Vai trò của thế giới quan đối với thanh niên

          Theo quan điểm của Triêt học Mác - Lênin: “Thế giới quan là hệ thống quan niệm về thế giới, về bản thân con người và vị trí của con người trong thế giới đó”.      

          Một là, thế giới quan triết học duy vật biện chứng giúp thanh niên xác định đúng mục tiêu, phương hướng hoạt động của mình.

          Thứ hai, thế giới quan triết học duy vật biện chứng giúp lực lượng thanh niên hiểu đúng ý nghĩa cuộc sống, có ý chí và quyết tâm hoạt động đúng đắn.

          Thứ ba, thế giới quan triết học duy vật biện chứng giúp lực lượng thanh niên có cơ sở khoa học để đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, không đúng với thực tiễn khách quan.

          Thứ tư, thế giới duy vật biện chứng góp phần trang bị cho lực lượng thanh niên tầm nhìn xa, trông rộng, khắc phục được bệnh kinh nghiệm, thiển cận, tùy tiện, vụn vặt, tâm lý tiểu nông. Điều này rất quan trọng trong xu thế mới hiện nay.

          Thứ năm, thế giới quan duy vật biện chứng sẽ khắc phục được bệnh chủ quan duy ý chí trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.

          Thời gian qua để góp phần bồi dưỡng thế giới quan khoa học đúng đắn, nâng cao sức đề kháng cho lực lượng thanh niên trong công tác bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng. Tỉnh đoàn Quảng Bình đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng triển khai với nhiều đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa nội dung và hình thức thực hiện. Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh được thành lập đã tạo thành diễn đàn để cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên bày tỏ quan điểm của mình đối với các vấn đề chính trị, xã hội; là sân chơi để các thành viên thể hiện góc nhìn mới về các vấn đề. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được tăng cường. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 24-CTHĐ/TĐTN-BTG ngày 25/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thực hiện Chỉ thị 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 42-CT/TƯ, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

          Những năm gần đây, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên diễn ra rất tích cực, sôi nổi. Tiêu biểu là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong thanh niên, như: cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chương trình cập nhật kiến thức, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị; các chương trình thông tin, thời sự, các câu lạc bộ lý luận trẻ, trí thức trẻ... Các phong trào hành động của Đoàn - Đội - Hội, như: “Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; “Phong trào thanh niên tình nguyện”…Hiện nay các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có bản sắc riêng của tuổi trẻ Quảng Bình như: cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Quảng Bình thời kỳ mới”, chương trình truyền thông “Thanh niên Quảng Bình – khát vọng tiên phong”; các hoạt động tuyên dương, như “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”...

          Trên mặt trận không gian mạng, Đoàn thanh niên các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị đã thành lập các trang thông tin điện tử, fanpage, nhóm Facebook, Zalo... thường xuyên đăng tải, chia sẻ các văn bản chỉ đạo, định hướng thông tin; các bài viết, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt,… Chỉ riêng tại Đồng Hới, các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn đều đã thành lập và duy trì các fanpage, Facebook để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, với nhiều tuyến tin, bài sắc bén, đấu tranh phản bác kịp thời các tin đồn, luận điệu xuyên tạc..

          Tuy nhiên, thanh niên cũng chính là một trong những trọng điểm tấn công của các thế lực thù địch. Lợi dụng những đặc điểm của tâm lý tuổi trẻ là dễ tiếp cận cái mới, thích tự do, khẳng định mình, nhưng đôi lúc việc nhận thức các vấn đề chính trị-xã hội còn không ít hạn chế, sai lầm.

          Từ thực tiễn cho thấy thời gian tới cần tăng cường đẩy mạnh các giải pháp góp phần bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho thanh niên Quảng Bình  nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên nhiều phương diện.

          Thứ nhất, thanh niên cần nâng cao nhận thức về hệ thống lý luận của Đảng

          Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo ra “sức đề kháng” từ bên trong nhận thức, giữ vững lập trường tư tưởng, quan điểm của bản thân. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được xác định trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là “Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” [6].

  Thứ hai, trang bị cho thanh niên có được niềm tin vào sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội, tin vào đường lối chính trị của Đảng, tin vào quần chúng nhân dân.

     Có được thế giới quan đúng đắn, thanh niên sẽ có niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường cách mạng mà Đảng và dân tộc ta đã lựa chọn. Hiện nay, kẻ thù sử dụng nhiều chiêu thức “Diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, tư tưởng. Thanh niên được trang bị thế giới quan khoa học sẽ nhận thức được những diễn biến phức tạp trong cuộc đấu tranh với kẻ thù, nâng cao tinh thần cảnh giác. Những tri thức lý luận thanh niên có được sự kiên định trong cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, cơ hội, phản động, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá của kẻ thù.

 Đặc biệt, trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đã có những cán bộ không giữ được mình, dẫn đến tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” ở một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên. Niềm tin vào con đường Đảng đã lựa chọn sẽ tạo lập cho thanh niên có lập trường vững vàng, có lý tưởng cao đẹp. Từ đó dẫn đến hành động đúng đắn như mạnh dạn đấu tranh chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân, tệ tham nhũng, những biểu hiện tiêu cực của xã hội ngày nay.

          Thứ ba, nâng cao ý thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện của thanh niên.

  Khi có tri thức, niềm tin, lý tưởng, thanh niên sẽ xác định cho mình động cơ đúng đắn để rèn luyện và học tập. Trên cơ sở thế giới quan khoa học, mỗi thanh niên sẽ nhận thức rõ trình độ, năng lực của bản thân và xác định được phương hướng phấn đấu. Khi đó, niềm tin, lý tưởng sẽ trở thành động lực để học viên trau dồi kiến thức chuyên môn, phấn đấu trở thành những cán bộ ưu tú, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Không chỉ thế, khi thanh niên có lý tưởng cũng sẽ tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo chuẩn mực đạo đức chung thực sự vươn lên thành người vừa hồng, vừa chuyên.

Thanh niên cần trau dồi kiến thức về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo để nhận diện, xử lý và đưa ra hướng giải quyết kịp thời, ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Việc nắm bắt kiến thức, kĩ năng sử dụng các ứng dụng, mạng xã hội sẽ là điều quan trọng giúp thanh niên xây dựng nguồn thông tin đúng đắn, tích cực, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu trên không gian mạng. Bên cạnh đó, trên cơ sở hiểu biết về cách thức hoạt động AI trong việc ghi chép lại sở thích của người dùng để gợi ý, đề xuất các thể loại video, tin tức trên mạng xã hội, Đoàn Thanh niên các cấp cũng thực hiện những sáng kiến đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc tuyên truyền, học tập và triển khai các chỉ thị, văn bản cấp trên theo nhu cầu của từng đoàn viên, thanh niên, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thực tiễn hiệu quả.

Thứ tư, tổ chức Đoàn thanh niên các cấp cần nâng cao vai trò định hướng và kết nối rộng rãi, chặt chẽ các thành viên trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tổ chức các diễn đàn học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa tổ chức Đoàn thanh niên các cấp từ Trung ương đến địa phương về đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch trên không gian mạng; lên kế hoạch tạo lập các trang thông tin, fanpage; thu hút thanh niên tích cực tham gia thiết kế, truyền tải các thông tin, thông điệp thiết thực, hấp dẫn về chủ nghĩa Mác - Lênin, về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những tấm gương người tốt việc tốt… tác động đến đối tượng là giới trẻ, đồng thời lan tỏa ra toàn xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, khi thực tiễn kinh tế - xã hội vận động, biến đổi nhanh chóng, tình hình thế giới, trong nước diễn biến khá phức tạp, nếu không có lập trường thế giới quan khoa học, con người dễ mất phương hướng và dao động. Chính vì vậy, việc bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho thanh niên càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch... hướng tới xây dựng đất nước đoàn kết, văn minh, giàu đẹp./.

                                                                                                                          Ths: Trương Thị Hoài                                                                                                                                      Trường Chính trị Quảng Bình

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, H.2017, 

2. V.I. Lênin. Toàn tập, t.15. Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1979, tr.437.

Các tin khác