Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 Số:11 CT/HTN 22/01/2018 Chương trình Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018
2 Số: HD/TĐTN-TCKT 15/05/2017 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐOÀN
3 Số: 414 CT/HĐĐ 05/09/2016 Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017
4 Số: 26 CTr/TĐTN-TTNTH 05/09/2016 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017
5 Số: 25-CTr/ĐTN-BTG 04/08/2016 Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
6 Số: 24 -CTHĐ/TĐTN-BTG 25/03/2016 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN thực hiện Chỉ thị 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”
7 Số: 23-CTr/TĐTN-VP 26/01/2016 Chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 (Chính thức)
8 số 02 19/01/2016 Chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 (Tài liệu Hội nghị BCH lần thứ 8, khóa XIV)
9 Số: 23-CTr/TĐTN-VP 26/01/2015 Chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 (Chính thức)
10 Số CT/TĐTN-TTNTH (Dự thảo) 20/08/2014 Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014-2015
1 2 »