ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

457 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 227

  • Tổng 1.080.482

Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn...   Tin mới
Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là động lực cho sự phát triển trong giai đoạn phát triển...
Xem tiếp
Phòng và chống sự xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh   Tin mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng di sản Người để lại không chỉ là tài sản tinh thần to lớn của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta mà còn luôn tiếp tục đồng hành, soi đường cho nhân dân...
Xem tiếp
Bác Hồ - một tấm gương mẫu mực về ứng cử và bầu cử   Tin mới
Tại cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ứng cử tại Thủ đô Hà Nội. Với sự trân trọng và lòng thành kính dành cho Bác, 118 vị là Chủ tịch Ủy ban hành chính đã công bố...
Xem tiếp